Podmienky poskytovania

Poskytujeme pôžičky

  • zamestnaným klientom v trvalom pracovnom pomere na dobu neurčitú a po skúšobnej dobe (akceptujeme aj prácu v zahraničí), akceptujeme aj dobu určitú pokiaľ už bola viac krát predlžovaná a práve nekončí, ale nesmie byť klient vo výpovednej lehote ani na dohodu
  • živnostníkom s kladným priznaním
  • starobným a výsluhovým dôchodcom s postačujúcim príjmom na splácanie
  • invalidným dôchodcom len na výnimku, len ak je už našim klubovým klientom
  • rodičom na materskej dovolenke len na výnimku, len ak je už našim klubovým klientom a je v manželskom zväzku
  • opatrovateľkám na Slovensku s postačujúcim príjmom na splácanie
  • opatrovateľkám v zahraničí po podaní daňového priznania

 

Neposkytujeme pôžičky

  • nezamestnaným klientom (poberateľom dávky v nezamestnanosti resp. sociálnej podpory)
  • študentom
  • osobám v domácnosti